Gospodarka odpadami medycznymi

Obowiązki wynikające z przepisów prawa podlegające kontroli i konsekwencje ich nieprzestrzegania

szkolenie online

DATA: 4 MARCA 2024 r.

GODZINA: 10:00 - 14:30

PARTNERZY WEBINARIUM

ImageImageImage

Rejestracja zakończona

Image

Tylko do 16 lutego 2024 do godziny 23:59
15% taniej z kodem rabatowym: MED15

Jeśli nie zdążyli Państwo wziąć udziału w tym wydarzeniu zachęcamy do wykupienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi

Icon

NAGRANIE

Kontrola NIK dotycząca odpadów medycznych


Kontrola postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami medycznymi. Negatywnie oceniono sposób postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi przez wszystkich ich wytwórców (placówki opieki zdrowotnej) poddanych kontroli oraz gospodarujących tymi odpadami.


Najczęstsze nieprawidłowości


Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości w:

- sprawowaniu nadzoru nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi,

- opracowywaniu niezgodnych z obowiązującymi przepisami procedur,

- prowadzeniu nierzetelnej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości, na które wpływ miała głównie nieprawidłowa klasyfikacja odpadów.


Kontrola ujawniła też trudności w stosowaniu przez placówki przepisów dotyczących odpowiedzialności wytwórców zakaźnych odpadów medycznych.


Te zagadnienia, obok obowiązków wpływających na zapewnienie jak największego bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, są również przedmiotem kontroli organów Inspekcji Ochrony Środowiska. W przypadku kontroli gospodarki odpadami Inspekcja ta jest zwolniona z obowiązków wynikających z ustawy – Prawo przedsiębiorców, w tym m.in. zawiadamiania podmiotu o zamiarze jej przeprowadzenia.


Wszyscy uczestnicy systemu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi zobowiązani są do dochowania staranności, by postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi było bezpieczne i zgodne z prawem.


Wobec wyzwań aktualnego otoczenia prawnego i zaostrzonych wymagań w branży odpadowej, niezbędne jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie, podniesienie świadomości dotyczącej praw i obowiązków kontrolerów i podmiotów objętych kontrolą, a także ewentualnych konsekwencji administracyjnych i karnych.


Wszystkie te zagadnienia i odpowiedzi na nurtujące problemy znajdą Państwo na szkoleniu, na które serdecznie zapraszamy.

szkolenie online

Gospodarka odpadami medycznymi

Obowiązki wynikające z przepisów prawa podlegające kontroli
i konsekwencje ich nieprzestrzegania

DATA: 4 MARCA 2024 r.

GODZINA: 10:00 - 14:30

 • Prezentację merytoryczną dotyczącą omawianej tematyki [objętość materiałów szkoleniowych: 125 stron]
 • Odpowiedzi eksperta na pytania, które pojawiły się na czacie podczas szkolenia
 • Wzorcowe dokumenty w wersji edytowalnej (do wykorzystania w Państwa placówce):

Wraz z linkiem do nagrania ze szkolenia otrzymają Państwo materiały szkoleniowe zawierające:

Icon
 • Instrukcja segregacji odpadów medycznych
 • Niezamknięty szablon "Zasady selektywnego zbierania odpadów na stanowisku pracy"

Wobec wyzwań aktualnego otoczenia prawnego i zaostrzonych wymagań w branży odpadowej, niezbędne jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie, podniesienie świadomości dotyczącej praw i obowiązków kontrolerów i podmiotów objętych kontrolą, a także ewentualnych konsekwencji administracyjnych i karnych. Wszystkie te zagadnienia i odpowiedzi na nurtujące problemy znajdą Państwo na szkoleniu, na które serdecznie zapraszamy.

 • Gospodarka odpadami wytwarzanymi w wyniku świadczenia usług opieki zdrowotnej staje się coraz trudniejszym zagadnieniem i wyzwaniem podmiotów medycznych, zwłaszcza w czasie szczególnego nasilenia zagrożeń mikrobiologicznych, wymuszających szczególne podejście do tego tematu.
 • Z drugiej strony Inspekcja Ochrony Środowiska kładzie coraz większy nacisk na kontrole, w tym czynności niewymagające zawiadamiania przedsiębiorcy, co także dotyczy podmiotów uczestniczących w obrocie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
 • W branży związanej z opieką zdrowotną niezbędne jest dochowanie staranności, by postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi (zwłaszcza o właściwościach zakaźnych) było bezpieczne i zgodne z prawem w każdym ogniwie systemu.
 • jakie obowiązki z zakresu gospodarki odpadami spoczywają na wszystkich uczestnikach gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, ze szczególnym omówieniem problematycznych kwestii stanowiących podstawę negatywnej oceny kontroli NIK?
 • w jaki sposób zorganizować gospodarkę odpadami medycznymi w podmiocie leczniczym? [omówienie zakresu i przykładu instrukcji postępowania z odpadami w podmiocie leczniczym],
 • kiedy podmiot leczniczy podlega pod obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami?
 • jak wygląda obrót odpadami medycznymi i kto ponosi odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, w szczególności zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne?
 • jakie organy posiadają uprawnienia do kontroli podmiotów gospodarujących odpadami medycznymi?
 • Jakie są etapy i zakres kontroli – jak się przygotować?
 • Jakie są sankcje i działania pokontrolne? Co może zrobić podmiot kontrolowany?

to tylko wybrane zagadnienia jakie zostaną omówione podczas szkolenia

- ponad trzy godziny wiedzy

- wysoki poziom merytoryczny

- brak kosztów przejazdu

- dostęp do nagrania ze szkolenia i materiały szkoleniowe

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność w obszarze gospodarki odpadami medycznymi, w tym:
 • Pracowników placówek medycznych państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami medycznymi.
 • Kadrę zarządzającą szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, aptek, hurtowni farmaceutycznych, laboratoriów medycznych, gabinetów medycznych, stomatologicznych, kosmetycznych, weterynaryjnych.
 • Prowadzących przychodnie weterynaryjne.
 • Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie praw i obowiązków podmiotu gospodarującego odpadami medycznymi tak, aby uchronić się przed odpowiedzialnością w przypadku ujawnienia nielegalnego zagospodarowania tych odpadów.
 • transportujących odpady medyczne i weterynaryjne,
 • prowadzących spalarnie odpadów niebezpiecznych,
 • zbierających zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne.

Program szkolenia

Gospodarka odpadami medycznymi – obowiązki wytwórcy, transportującego i przejmującego

[Katarzyna Płosińska; Z-ca kierownika instalacji utylizacji ds. środowiskowych; Koordynator ds. ISO]

Image
 • Co to są odpady medyczne (grupa odpadów, kody, itd.)
 • Gdzie i w jaki sposób należy je unieszkodliwiać
 • Obowiązki wytwórcy – sposoby pakowania, przechowywanie, BDO, dokumenty transportowe – list ADR
 • Obowiązki transportującego – oznakowanie ADR, przeszkolenie
 • Obowiązki przejmującego – przyjęcie odpadów medycznych zgodnie z BAT, zamknięcie BDO, ewidencja KEO, unieszkodliwianie odpadów.

10.00 - 10.20

Obowiązki wynikające z przepisów prawa podlegające kontroli i konsekwencje ich nieprzestrzegania

Gospodarka odpadami medycznymi

[dr inż Anna Popławska]

10.25 - 14.00

 • Odpady medyczne w placówce opieki zdrowotnej – kłopot wymagający szczególnej uwagi i dbałości o prawidłowe i zgodne z prawem zagospodarowanie,
 • Jak wygląda obrót odpadami medycznymi i weterynaryjnymi o właściwościach zakaźnych zgodnie z obowiązującym prawem?
 • Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami medycznymi – czy tylko ustawa o odpadach?
 • Prawa i obowiązki podlegające kontroli u podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, wynikające z przepisów prawa.
 • Elementy organizacji postępowania z odpadami w podmiocie leczniczym – przykłady instrukcji do wykorzystania.
 • Odpowiedzialność za odpady medyczne i weterynaryjne– kto ponosi konsekwencje w przypadku ujawnienia niezgodnego z prawem zagospodarowania?
 • Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego i organu kontroli.
 • Działania pokontrolne – odpowiedzialność administracyjna i karna.
 • Problemy występujące w gospodarce odpadami medycznymi

Wprowadzenie

Uczestnicy systemu gospodarki odpadami medycznymi

Gospodarka odpadami medycznymi - rozwiązania logistyczne i outsourcing

[Łukasz Króliczek, Dyrektor Handlowy]

Image

14.05 - 14.20

 • Dostęp do nagrania ze szkolenia
 • Prezentację merytoryczną dotyczącą omawianej tematyki [objętość materiałów szkoleniowych: 125 stron]
 • Wzorcowe dokumenty w wersji edytowalnej (do wykorzystania w Państwa placówce):
Icon
 • Instrukcja segregacji odpadów medycznych
 • Niezamknięty szablon "Zasady selektywnego zbierania odpadów na stanowisku pracy"

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują:

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Formularz rejestracji

[udział bezpłatny - pula miejsc ograniczona]

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

Regularna cena poza pulą miejsc bezpłatnych:

399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

Koszt udziału w webinarium

399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

Tylko do 16 lutego 2024 do godziny 23:59

15% taniej z kodem rabatowym: MED15

339,15 zł netto + VAT
417,15 brutto

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pomoże Państwu w::

 • uporządkowaniu i poszerzeniu informacji w zakresie praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w obrocie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym posiadającymi właściwości zakaźne [ze szczególnym uwzględnieniem wytwórcy tych odpadów, transportujących i kolejnych posiadaczy przejmujących odpady do zagospodarowania]
 • spokojnym i bezstresowym przebiegu kontroli,
 • podniesieniu świadomości na temat konsekwencji nieprzestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności za odpady niebezpieczne,
 • podniesieniu kompetencji kadry zarządzającej oraz prowadzącej sprawy z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami medycznymi.

Jeśli nie zdążyli Państwo wziąć udziału w tym wydarzeniu zachęcamy do wykupienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi

Icon

NAGRANIE

W trakcie szkolenia ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej zadane pytania dotyczące odpadów medycznych, w tym m.in


 • Jakie obowiązki spoczywające na wszystkich uczestnikach gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym w szczególności na wytwórcach tych odpadów są kluczowe dla prawidłowo funkcjonującego systemu i podlegają szczególnej kontroli?
 • Jakie uprawnienia kontrolne posiadają organy ochrony środowiska i organy Inspekcji Ochrony Środowiska wobec uczestników gospodarki odpadami medycznymi?
 • Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych tak, aby uchronić się przed odpowiedzialnością w przypadku ujawnienia nielegalnego zagospodarowania tych odpadów?

Prelegent

dr inż Anna Popławska

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, doktor nauk rolniczych oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Zajmuje się zawodowo doradztwem i konsultingiem w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami.


Posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska, a doświadczenie dotyczące realizacji obowiązków wytwórcy odpadów medycznych nabyła będąc zatrudnioną w jednym ze szpitali.


Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska oraz funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.

Image

Szkolenie online krok po kroku

 • Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)
 • Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail
 • Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie
 • W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat
 • Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw
 • Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji. Nie ma konieczności opłacania proformy. Jeśli nie otrzymamy pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu (na adres m.lukaszewicz@abrys.pl) do 10 dni przed terminem szkolenia tj. do 23 lutego 2024 uznajemy rejestrację jako wiążącą. Po szkoleniu otrzymają Państwo fakturę.

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie szkolenia:

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203, e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl


Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie promocji i współpracy z partnerami:

Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822, e-mail: k.szyinska@abrys.pl


ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807